Oferta QuestLab.pl

Nasze prace opieramy na przepisach prawa, standardach, normach międzynarodowych i krajowych.


Ochrona danych

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
 • prowadzenie audytu bezpieczeństwa ( w tym zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności);
 • inwentaryzacja aktywów;
 • doradzanie z zakresie obowiązków wynikających z przetwarzania danych osobowych oraz
  pomoc w tworzeniu dokumentacji z tym związanej;
 • analiza ryzyka, projektowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa;
 • wprowadzenie rozliczalności przetwarzania danych;
 • opracowywanie planów ciągłości działania organizacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami
  oraz dobrymi praktykami;
 • wdrażanie rozwiązań i procedur ochrony przed wyciekami danych oraz monitoring infrastruktury
  informatycznej/sieciowej;
 • konsultacje i szkolenia.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia interdyscyplinarne, grupowe i indywidualne, obejmujące m.in.:

 1. dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych, kierowane do:
  • administratorów i redaktorów stron internetowych;
  • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie publikowanych materiałów / załączników.
 2. ochronę danych osobowych, kierowane do:
  • kadry zarządzającej;
  • Inspektorów Ochrony Danych;
  • administratorów systemów informatycznych;
  • osób przetwarzających dane.
 3. metody wypełniania obowiązków wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)
  oraz ustawy o cyberbezpieczeństwie, kierowane do:
  • administracji publicznej;
  • firm outsourcingowych.
 4. zabezpieczanie infrastruktury informatycznej organizacji, w tym:
  • sieci:
   • switche rdzeniowe, agregacyjne i dostępowe;
   • routery, urządzenia UTM;
  • sprzętu komputerowego.

Szkolenia są prowadzone w formie wykładu lub warsztatów. Nadrzędnych celem prowadzonych przez nas zajęć jest inspirowanie do samodzielnego zgłębiania wiedzy. Konsultacje i krótkie szkolenia możemy prowadzić zdalnie za pośrednictwem sieci (webinar).

Zajęcia, na życzenie zamawiającego, prowadzimy w dowolnej wybranej przez Zamawiającego lokalizacji  z wykorzystaniem dostarczonych przez nas komputerów.


Sieci i systemy komputerowe

 • analiza, projektowanie i wdrażanie nowych usług i systemów oraz migracja istniejących
  rozwiązań;
 • zarządzanie i administracja systemami, usługami i aplikacjami;
 • projektowania i implementacja usług katalogowych;
 • wdrażanie rozwiązań opartych na systemach z rodziny Linux oraz Windows;
 • zabezpieczanie sieci, serwerów, stacji roboczych i innych urządzeń;
 • konfiguracja urządzeń brzegowych, routerów, przełączników oraz UTM;
 • zarządzanie zmianą i incydentami;
 • outsourcing usług;
 • praca zdalna – konfiguracja urządzeń brzegowych, systemów i komputerów użytkowników;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych przetwarzanych z wykorzystaniem systemów komputerowych.